Warning: include(/modules/mod_syndicate/tmpl/lib.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 8

Warning: include(/modules/mod_syndicate/tmpl/lib.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 8

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/modules/mod_syndicate/tmpl/lib.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php/pear5') in /includes/framework.php on line 8

Warning: include(//modules/mod_elastislide/tmpl/user.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 10

Warning: include(//modules/mod_elastislide/tmpl/user.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /includes/framework.php on line 10

Warning: include() [function.include]: Failed opening '//modules/mod_elastislide/tmpl/user.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php/pear5') in /includes/framework.php on line 10
 Welcome to my website!

Welcome to my website!

“Sztuka jest wycinkiem rzeczywistości widzianym przez temperament artysty. Wyobraźnia ważniejsza jest od wiedzy.” Znamy powiedzenie, że fotografia nie kłamie i jest to prawdą, ale nietrudno sobie wyobrazić, że dobrze upozowane zdjęcie nie jest dziełem przypadku. Nie zdarza się, by fotograf ot, tak sobie napotkał doskonałą modelkę w wymarzonej pozie i tak fenomenalnie oświetloną, że wystarczy nacisnąć spust migawki. Tworzenie doskonałych, zwracających uwagę zdjęć wymaga cierpliwości, umiejętności, wiedzy i zaangażowania.

Pozowanie to pewien sposób aranżacji, ustawienia modela lub Pary do ślubu, jednak najciekawsze i najlepsze efekty można osiągnąć przede wszystkim dzięki współpracy między modelem a fotografem. Na przykład w przypadku fotografii ulicznej trudno oczekiwać, by ludzie chętnie pozowali zgodnie ze wskazówkami fotografa. W takich sytuacjach można jedynie uważnie obserwować ruchy wykonywane przez człowieka i nacisnąć spust migawki w odpowiednim momencie. Nie mniej jednak jestem zgodny z większością fotografów co do tego, że kierowanie modelem wymaga nie tylko zmysłu choreograficznego, lecz także świetnych zdolności interpersonalnych i znajomości ludzkiej psychiki.

“Art is a slice of reality as seen by the temperament of the artist. Imagination is more important than knowledge.” We know the saying, that photography does not lie and it's true, but it is not difficult to imagine,that a well-posed photo is not work of accidental. It does not happen that the photographer just like that, encountered a perfect model in the dream pose and so well-lit, that will just press the shutter button. Create brilliant, eye-catching images requires patience, skill, knowledge and commitment.

Posing is a way of arrangement, setting a model or bride and groom for the wedding, but the most interesting and the best results can be achieved primarily through collaboration between model and photographer. For example, in the case of street photography is hard to expect that people willingly will pose for the photographer as he indicated. In such situations, you can only watch carefully the movements performed by humans and press the shutter at the right moment. Nevertheless, I am compatible with most photographers that the management model requires not only a sense of choreography, but also great interpersonal skills and knowledge of the human psyche.

                                                                                              Marek Remus